เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

          บริษัท มะจอริทิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดดำเนินกิจการเมื่อปี 2545 ภายใต้นโยบายทางด้านการบริหารธุรกิจที่มุ่งเน้นเรื่องความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ โดยให้บริการทางด้าน System Consulting & System Service Provider    ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการจำหน่ายสินค้าและบริการต่าง ๆ ทางด้านระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด เพื่อให้สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมทุกด้าน ด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ด้วยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์พร้อมให้บริการอยู่เสมอ

          บริษัทและกลุ่มธุรกิจในเครือมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ให้เป็นบริษัทภิบาลในการบริหารจัดการ รวมถึงการให้บริการกับลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดตามมาตรฐานสากล

นโยบายบริษัท

1. ค้นหาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ทันสมัย พร้อมให้บริการ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในการดำเนินธุรกิจ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ทำการสำรวจตรวจสอบชนิดของสินค้าที่มีขายในตลาดภายในประเทศ พร้อมศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจคัดเลือกสินค้า โดยเน้นความหลากหลายที่ตรงตามความต้องการทั้งทางด้านคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
3. ทีมงานทุกระดับได้รับการอบรมและมีประสบการณ์ เพื่อแนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการทุกประเภท เพื่อให้ เกิดความมั่นใจในการใช้บริการของบริษัทฯ อย่างสูงสุด

วัฒนธรรมองค์กร

C      Created          สร้างสรรค์งานอย่างมีคุณภาพ
E      Efficiency       บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
S      Success          ดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน
I      Integrity        คุณธรรม และความซื่อสัตย์ ในการดำเนินธุรกิจและการบริหารงาน

วิสัยทัศน์

          สู่ความเป็นองค์กรที่มีคุณภาพสูงสุด มุ่งมั่นมอบบริการที่เป็นเลิศ โดยบุคลากรมืออาชีพ พร้อมกับคุณธรรมที่โดดเด่น ทั้งการบริหารหน่วยงานภายในและการให้บริการลูกค้า รวมถึงคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบแทนกลับคืนสู่สังคมที่เป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป

 ภารกิจ   

          การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ตอบสนองในทุกด้านสำหรับการดำเนินธุรกิจ ทำให้ลูกค้าสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ