บริการของเรา

“เทคโนโลยีก้าวล้ำ เป็นผู้นำด้านบริการ สร้างสรรค์งานคุณภาพ”

Specialties

นโยบายบริษัท

บริษัทและกลุ่มธุรกิจในเครือมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ให้เป็นบริษัทภิบาลในการบริหารจัดการ รวมถึงการให้บริการกับลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดตามมาตรฐานสากล

ค้นหาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ ๆ

ค้นหาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ทันสมัย พร้อมให้บริการ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในการดำเนินธุรกิจ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำรวจตรวจสอบชนิดของสินค้า

ทำการสำรวจตรวจสอบชนิดของสินค้าที่มีขายในตลาดภายในประเทศ พร้อมศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจคัดเลือกสินค้า โดยเน้นความหลากหลายที่ตรงตามความต้องการทั้งทางด้านคุณภาพและราคาที่เหมาะสม

ทีมงานทุกระดับได้รับการอบรมและมีประสบการณ์

ทีมงานทุกระดับได้รับการอบรมและมีประสบการณ์ เพื่อแนะนำคุณสมบัติของสินค้าและบริการทุกประเภท เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้บริการของบริษัทฯ อย่างสูงสุด

Service

บริการของเรา

IT Service

 • Service Operation Resources Outsourcing
  • Service Desk
  • Desktop Support
  • Network Support
  • Facilities and Infrastructure Support
  • Application and Technical Support
 • Service Operation Process Outsourcing
  • Event Management
  • Incident Management
  • Request Fulfillment
  • Access Management
  • Problem Management
 • Project Management
 • Business Process Outsourcing
 1. ให้คำปรึกษา, วางแผนพัฒนาและฝึกอบรมด้านระบบ IT ในองค์กร
 2. จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ (ลูกข่าย Client) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด
 3. บริการดูแลและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ทั้งแบบ Network, Stand Alone, Web Application
 4. บริการติดตั้งและบริหารงานระบบลูกค้าสัมพันธ์ Call Center ทุกรูปแบบ
 5. ให้บริการปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบ VOIP (Voice Over IP)
 6. ให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์ก
 7. ให้บริการทางด้าน IT Support, IT Outsourcing
 8. รับพัฒนาเว็ปไซด์ สำหรับองค์กร ASP, Java, PHP, CGI, Flash, Html, etc.
 9. รับพัฒนาเว็ป E-Commerce สำหรับการจำหน่ายสินค้า
 10. รับพัฒนาเว็ป Application สำหรับการใช้งานในองค์กรบน PC, Smart Phone, IPhone, IPad, Android
 11. บริการติดตั้งและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Internet Security / CCTV / IP camera / Network Lan / Fiber Optic / Wireless / Lighting etc
 12. จำหน่าย Software ลิขสิทธิ์
 13. จำหน่ายสินค้า IT Premium / Gadget สำหรับงาน Event และงานการตลาดประชาสัมพันธ์
 14. ให้บริการทดสอบเพื่อหาช่องทางในการเข้าระบบ Pen Test (Penetration Test)

 

Business Consulting

 การจดทะเบียนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

 • การจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย
  บริการจัดทำภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / นิติบุคคุล (รายเดือน / รายปี)
 • บริการรับทำงบการเงินรายปี
 • บริการยื่นประกันสังคมรายเดือน
  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ขึ้นทะเบียนสำนักงานประกันสังคม
 • การจดทะเบียนหมายเลขผู้เสียภาษี
  การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  การขอใบอนุญาตร้านอาหาร
  การขอถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 • การขออนุญาตเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน (B.O.I)
 • การขึ้นทะเบียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • การจดทะเบียนเครื่องจักร
 • ให้คำปรึกษาและว่าความโดยทนายมืออาชีพ
 • ฯลฯ

บริการใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

 • ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work Permit)
 • ต่อใบอนุญาตครบปี
 • เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน
 • แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน
 • ฯลฯ

บริการด้าน VISA

 • ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่าทำงาน)
 • ต่อOne Stop Visa (สามารถได้วีซ่าและใบอนุญาตทำงานในวันเดียวกัน)
 • ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-O) (วีซ่าติดตามครอบครัว)
 • Non Immigrant O (วีซ่าแต่งงาน)
 • ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่ากรณีเป็นครู อาจารย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานการศึกษา)
 • ต่อNon-Immigrant Visa (Non-ED) (วีซ่านักศึกษา)
 • ต่อNon-Immigrant Visa “O-A” (วีซ่าบั้นปลาย)
 • After the status of Visa (เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา)
 • Re-Entry Visa (การทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย)
 • Report 90 days (แจ้งอยู่เกิน 90 วัน)
 • ฯลฯ